AKTUALNOŚCI  

 

7 maja 2022
Wycieczka na zamek MONTCLAIR w Mettlach
Data: 07 maja 2022
Adres: St. Gangolf, 66693 Mettlach
Program:
11:00 zbiórka na Parkplatz przy Bootshaus an der Saarschleife, Steinbach 1, Mettlach 66693
11:15 - 11:30 przepłynięcie na drugą stronę Saary
11:30 – 13:00 przejście na zamek szlakiem turystycznym (ok 3,5 km )
13:00 – 14:00 chwila oddechu „coś dla ciała i brzucha” , Do wyboru piknik lub bistro, znajdujące się na zamku
14:00 – 15:00 zwiedzanie zamku, wieży i muzemu
15:00 - 16:30 droga powrotna z zamku

 

4-6 listopada 2022
Wyjazd szkolny do DJH Thallichtenberg
Data: 4-6 listopada 2022
Thallichtenberg koło Kusel
...TU INFO
INFORMACJE  

 

6 marca 2022
niedziela
Bieg dla dzieci i dorosłych Bieg Tropem Wilczym w Riegelsberg
Start: Hixberger Straße 3A,
Po biegu, około godz. 13:15 odbędzie siê wręczenie medali uczestnictwa i grupowe zdjęcie.
Wystawa OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI oraz
Wystawa oporządzenia żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1940-1945

 


 

3 września 2021
piątek
Rozpoczęcie roku szkolnego Mszą. Sw. o godzinie 17:00 w koœciele św. Marcina w Riegelsbergu. O godz. 18:00 spotkanie rodziców i nauczycieli. Przedstawiony zostanie plan działania szkoly w najbli¿szych miesiącach.
Z uwagi na obowiązujące przepisy należy wziąć ze sobą maseczki.

 

3 września 2021
piątek
Rozpoczêcie roku szkolnego Msz¹. Sw. o godzinie 17:00 w koœciele œw. Marcina w Riegelsbergu. O godz. 18:00 spotkanie rodziców i nauczycieli. Przedstawiony zostanie plan dzia³ania szko³y w najbli¿szych miesi¹cach.
Z uwagi na obowi¹zuj¹ce przepisy nale¿y wzi¹æ ze sob¹ maseczki.

 

5 września 2021
niedziela
Bieg dla dzieci i dorosłych Bieg Tropem Wilczym w Riegelsberg 1
Start: Hixberger Straße 3A, bieg w terenie leśnym;
Bieg rozpocznie siê oko³o godziny 12:30 po Mszy Œw. *) w koœciele œw. Marcina przy Hixberger Straße 1.
Parkowaæ mo¿na na parkingu przed koœcio³em lub na pobliskich ulicach.
Przed startem nale¿y przedstawiæ wymagane przez przepisy sanitarne (Corona-Verordnung) odpowiednie testy na covid lub zaœwiadczenia o szczepieniu.
Rozdanie koszulek, numerów startowych i start bêd¹ mia³y miejsce na stanowsku startowym na skraju lasu.
...TU MAPA
Po biegu, oko³o godz. 13:15 odbêdzie siê wrêczenie medali uczestnictwa i grupowe zdjêcie.

*)zameldowanie na mszê:pmk-saar.de .

 

18 września 2021
sobota
udzia³ w XIII Nieoficjalnym Polonijnym Rajdzie Samochodowym do Oesterbeek i Driel

 

30 lipca 2021
pi¹tek
Zawody dla dzieci w wieku 3-12 lat w Deutsch -Französischen Garten Saarbrücken 13:00-18:00

 

26 czerwca 2021 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w formie konferencji online o godzinie 15:00

 

31 stycznia 2021 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w formie konferencji online o godzinie 15:00

 

10 grudnia 2020 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wsparło działalnośæ Stowarzyszenia kwotą 940 Euro. Dziękujemy.

 

10 pazdziernika 2021 Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes wsparło działalnośæ Stowarzyszenia kwotą 1500 Euro. Dziękujemy.

 

4 wrzeœnia 2020 Wszystkim naszym dzieciom uczącym się języka polskiego w Szkole przy Polskiej Misji Katolickiej Kraju Saary i ich rodzicom życzymy wszystkiego najlepszego w roku szkolnym 2020/2021, wytrwałości, cierpliwości, pilności i zadowolenia.

Zarz¹d PSSz Oświata

 

4 wrzeœnia 2020 Rozpoczêcie roku szkolnego Msz¹. Sw. o godzinie 17:00 w koœciele œw. Marcina w Riegelsbergu. O godz. 18:00 planujemy spotkanie na wolnym powietrzu po³¹czone z grillem. Przedstawiony zostanie plan dzia³ania szko³y w najbli¿szych miesi¹cach.
Z uwagi na obowi¹zuj¹ce przepisy nale¿y wzi¹æ ze sob¹ maseczki.

 

1 marca 2020 >Dziêkujemy uczestnikom BIEGU TROPEM WILCZYM za udzia³ w biegu i wspólny czas na rozmowach, ogl¹daniu filmów i eksponatów wystawy historycznej.

  16 grudnia 2019 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wsparło działalnośæ Stowarzyszenia kwotą 1450 Euro. Dziękujemy.

  3 grudnia 2018 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wsparło działalnośæ Stowarzyszenia kwotą 800 Euro. Dziękujemy.

  30 listopada 2017 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wsparło działalnośæ Stowarzyszenia kwotą 900 Euro. Dziękujemy.

  30 czerwca 2007 Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft des Saarlandes wsparło projekt zakupu instrumentów dla zespołu muzycznego kwotą 300 euro ze środków specjalnych. Dziękujemy.